Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm

Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm,Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm ,Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm, Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm, ,Người tôi tìm không cần quá hoàn hảo, chỉ mong cùng quan điểm
,

Leave a Reply